ارزانترين کلیدهای فشار قویجزوات شرکت

فروش کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز)

کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز)

کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز)

توضيحات درباره کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز) :
فنی و مهندسی

کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز)

(از سری جزوات مهندسی برق شرکت ملی گاز)

با توجه به توسعه روز افزون پست ها و شبکه های الکتریکی بدلیل افزایش چشمگیر مصارف صنعتی در کشور که از نمونه ها بارز آن میتوان به احداث منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اشاره نمود . لازم است که تا حد امکان با تجهیزات فشار قوی آشنا شده و اصول عملکرد آنها را بررسی نماییم . در این جزوه الکترونیکی سعی شده است که دو دستگاه از تجهیزات فشار قوی (دیژنکتورها و سکسیونرها) را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و نحوه انتخاب آنها را بنا به معیارهای موجود شرح دهیم .

این جزوه الکترونیکی شامل 75 صفحه میباشد که در یک سی دی ارائه میشود و شامل سرفصلهای زیر میباشد :

کلیدهای دیژنکتورهای فشار قوی

• تعریف
• تقسیم بندی کلیدها از نظر محفظه قطع قوس الکتریکی
• تقسیم بندی کلیدها از نظر مکانیزم عملکرد
• خواص گاز sf6 و کاربرد آن
• مکانیزمهای عملکرد
• اجزا جنبی کلید
• اطلاعات مورد نیاز انتخاب کلید
• قدم های انتخاب کلید قدرت
• پرسش فصل اول

سکسیونرهای فشار قوی

• تعریف
• چفت و بستها
• انواع سکسیونرهای فشار قوی
• نتیجه گیری
• نوع مکانیزم عملکرد
• اجزا جانبی سکسیونرها
• اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب سکیسونر
• قدمهای انتخاب سکسیونر قدرت
• پرسش فصل دوم

نحوه خريد کليدهاي فشار قوي(جزوات شرکت ملي گاز) :
لطفاً براي خريد کليدهاي فشار قوي(جزوات شرکت ملي گاز) بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 11800 تومان
خريد کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز)

ادامه مطلب فروش کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز)

فروش اينترنتي کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز)

کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز)

کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز)

توضيحات درباره کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز) :
فنی و مهندسی

کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز)

(از سری جزوات مهندسی برق شرکت ملی گاز)

با توجه به توسعه روز افزون پست ها و شبکه های الکتریکی بدلیل افزایش چشمگیر مصارف صنعتی در کشور که از نمونه ها بارز آن میتوان به احداث منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اشاره نمود . لازم است که تا حد امکان با تجهیزات فشار قوی آشنا شده و اصول عملکرد آنها را بررسی نماییم . در این جزوه الکترونیکی سعی شده است که دو دستگاه از تجهیزات فشار قوی (دیژنکتورها و سکسیونرها) را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و نحوه انتخاب آنها را بنا به معیارهای موجود شرح دهیم .

این جزوه الکترونیکی شامل 75 صفحه میباشد که در یک سی دی ارائه میشود و شامل سرفصلهای زیر میباشد :

کلیدهای دیژنکتورهای فشار قوی

• تعریف
• تقسیم بندی کلیدها از نظر محفظه قطع قوس الکتریکی
• تقسیم بندی کلیدها از نظر مکانیزم عملکرد
• خواص گاز sf6 و کاربرد آن
• مکانیزمهای عملکرد
• اجزا جنبی کلید
• اطلاعات مورد نیاز انتخاب کلید
• قدم های انتخاب کلید قدرت
• پرسش فصل اول

سکسیونرهای فشار قوی

• تعریف
• چفت و بستها
• انواع سکسیونرهای فشار قوی
• نتیجه گیری
• نوع مکانیزم عملکرد
• اجزا جانبی سکسیونرها
• اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب سکیسونر
• قدمهای انتخاب سکسیونر قدرت
• پرسش فصل دوم

نحوه خريد کليدهاي فشار قوي(جزوات شرکت ملي گاز) :
لطفاً براي خريد کليدهاي فشار قوي(جزوات شرکت ملي گاز) بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 12900 تومان
خريد کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز)

ادامه مطلب فروش اينترنتي کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز)

خريد پستي کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز)

کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز)

کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز)

توضيحات درباره کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز) :
فنی و مهندسی

کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز)

(از سری جزوات مهندسی برق شرکت ملی گاز)

با توجه به توسعه روز افزون پست ها و شبکه های الکتریکی بدلیل افزایش چشمگیر مصارف صنعتی در کشور که از نمونه ها بارز آن میتوان به احداث منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اشاره نمود . لازم است که تا حد امکان با تجهیزات فشار قوی آشنا شده و اصول عملکرد آنها را بررسی نماییم . در این جزوه الکترونیکی سعی شده است که دو دستگاه از تجهیزات فشار قوی (دیژنکتورها و سکسیونرها) را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و نحوه انتخاب آنها را بنا به معیارهای موجود شرح دهیم .

این جزوه الکترونیکی شامل 75 صفحه میباشد که در یک سی دی ارائه میشود و شامل سرفصلهای زیر میباشد :

کلیدهای دیژنکتورهای فشار قوی

• تعریف
• تقسیم بندی کلیدها از نظر محفظه قطع قوس الکتریکی
• تقسیم بندی کلیدها از نظر مکانیزم عملکرد
• خواص گاز sf6 و کاربرد آن
• مکانیزمهای عملکرد
• اجزا جنبی کلید
• اطلاعات مورد نیاز انتخاب کلید
• قدم های انتخاب کلید قدرت
• پرسش فصل اول

سکسیونرهای فشار قوی

• تعریف
• چفت و بستها
• انواع سکسیونرهای فشار قوی
• نتیجه گیری
• نوع مکانیزم عملکرد
• اجزا جانبی سکسیونرها
• اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب سکیسونر
• قدمهای انتخاب سکسیونر قدرت
• پرسش فصل دوم

نحوه خريد کليدهاي فشار قوي(جزوات شرکت ملي گاز) :
لطفاً براي خريد کليدهاي فشار قوي(جزوات شرکت ملي گاز) بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 11800 تومان
خريد کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز)

ادامه مطلب خريد پستي کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز)

خريد ارزان کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز)

کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز)

کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز)

توضيحات درباره کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز) :
فنی و مهندسی

کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز)

(از سری جزوات مهندسی برق شرکت ملی گاز)

با توجه به توسعه روز افزون پست ها و شبکه های الکتریکی بدلیل افزایش چشمگیر مصارف صنعتی در کشور که از نمونه ها بارز آن میتوان به احداث منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اشاره نمود . لازم است که تا حد امکان با تجهیزات فشار قوی آشنا شده و اصول عملکرد آنها را بررسی نماییم . در این جزوه الکترونیکی سعی شده است که دو دستگاه از تجهیزات فشار قوی (دیژنکتورها و سکسیونرها) را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و نحوه انتخاب آنها را بنا به معیارهای موجود شرح دهیم .

این جزوه الکترونیکی شامل 75 صفحه میباشد که در یک سی دی ارائه میشود و شامل سرفصلهای زیر میباشد :

کلیدهای دیژنکتورهای فشار قوی

• تعریف
• تقسیم بندی کلیدها از نظر محفظه قطع قوس الکتریکی
• تقسیم بندی کلیدها از نظر مکانیزم عملکرد
• خواص گاز sf6 و کاربرد آن
• مکانیزمهای عملکرد
• اجزا جنبی کلید
• اطلاعات مورد نیاز انتخاب کلید
• قدم های انتخاب کلید قدرت
• پرسش فصل اول

سکسیونرهای فشار قوی

• تعریف
• چفت و بستها
• انواع سکسیونرهای فشار قوی
• نتیجه گیری
• نوع مکانیزم عملکرد
• اجزا جانبی سکسیونرها
• اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب سکیسونر
• قدمهای انتخاب سکسیونر قدرت
• پرسش فصل دوم

نحوه خريد کليدهاي فشار قوي(جزوات شرکت ملي گاز) :
لطفاً براي خريد کليدهاي فشار قوي(جزوات شرکت ملي گاز) بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 12900 تومان
خريد کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز)

ادامه مطلب خريد ارزان کلیدهای فشار قوی(جزوات شرکت ملی گاز)

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به بزرگترین فروشگاه اینترنتی می باشد