ارزانترين چهار کتابچه ی کریستالوگراف

خريد پستي چهار کتابچه ی کریستالوگرافی

چهار کتابچه ی کریستالوگرافی

چهار کتابچه ی کریستالوگرافی

توضيحات درباره چهار کتابچه ی کریستالوگرافی :
فنی و مهندسی

هار کتابچه ی کریستالوگرافی

نوشته : steffen weber’s

لیست کتابهایی که در این مجموعه به همراه سر فصلهای هر کتاب به قرار زیر می باشدnanotubes & nanocones

capped {5,5} tube – capped {5,5} tube – capped {9,0} tube – capped {9,0} tube -inside capped {9,0} tube – bucky-ball (c60) – {10,0} nanotube – {10,10} nanotube-{10,0} graphene sheet – {10,10} graphene sheet – {14,5} bn-nanotube – {14,5} bn-sheet -inside {14,5} nanotube – mwcnt – {7,0} nanotube bundle – {7,3} nanotube bundle -inside {5,3} nanotube – 60° – nanocone – 60° -nanocone sheet – 120° – nanocone -120° – nanocone sheet – 180° – nanocone – 180° – nanocone sheet- 240° – nanocone -240° – nanocone sheet -300° – nanocone stack – nanocone stereo pair – nanotube stereo pair


fullerenes


c20 (c20ih) – c30 (c30-1) – c40 (no.1-d5d) – c50 (no.1-d5h) – c60 (buckyball) – c60 (5-fold axis) – c60 (6-fold axis) – c70 (c70-d5h) – c80 (no.1-d5d) – c86 (no.1-c1) – c90 (no.1-d5h) – c100 (no.1-d5d) – c180 – c240 – c260 – c320 – c500 – c720 – c60 stereo pair – c180


crystal forms


amarillite- apophillite – argentite- augelite – bandylite- benitoite-beryll- beryllonite – borax – brandtite – braunite – breithauptite – caledonite – chlorapatite – copper – orundum – cosalite – descloizite – dioptase – eglestonite – ferrinatrite – ferrocolumbite – fuloppite – gerhardtite – gersdorffite – greenockite – hedyphane – hemimorph – hemimorphite – hutchinsonite – krennerite – langbeinite – montroydite – paracoquimbite – phosphophyllite – phosphoferrite – quartz – rutile – sal-ammoniac– topaz – zirkoncrystal structures

w (elements, tungsten) – cu (elements, copper) – mg (elements, magnesium) – c (elements, diamond) – c (elements, graphite) – p (elements, phosphorous-white) – as (elements, arsenic-grey) -α-s8 (elements, sulphur) – se (elements, selenium-grey) – α-po (elements, polonium) – i2 (elements, iodine) – nacl (ab, halite) – cscl (ab) – zns (ab, sphalerite) – zns (ab, wurtzite) – nias (ab) – α-bn (ab) – pbo (ab, pbo-red) – pts (ab) – caf2 (ab2 , fluorite) – tio2 (ab2 , rutile) – cdcl2 (ab2) – cdi2 (ab2) – sio2 (ab2 , quartz) – sio2 (ab2 , cristobalite) – sio2 (ab2 , tridymite) – mgcu2 (ab2)-alb2 (ab2) – cu2o (ab2) – mos2 (ab2) – fes2 (ab2 , pyrite) – reo3 (ab3) – vf3 (ab3) – mocl3 (ab3) – crcl3 (ab3) – zri3 (ab3) – cu3au (ab3) – al2o3 (a2b3, corundum) – mgal2o3 (a3b4, spinel) – olivine (others, mg2sio4) – granate (others, pyrope mg3al2si3o12) – tiobr (others)- perovskite (others, catio3) – ilmenite (others, fetio3) – calcite (others, caco3) – aragonite (others, caco3)

نحوه خريد چهار کتابچه ي کريستالوگرافي :
لطفاً براي خريد چهار کتابچه ي کريستالوگرافي بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 9800 تومان
خريد چهار کتابچه ی کریستالوگرافی

ادامه مطلب خريد پستي چهار کتابچه ی کریستالوگرافی

خريد اينترنتي چهار کتابچه ی کریستالوگرافی

چهار کتابچه ی کریستالوگرافی

چهار کتابچه ی کریستالوگرافی

توضيحات درباره چهار کتابچه ی کریستالوگرافی :
فنی و مهندسی

هار کتابچه ی کریستالوگرافی

نوشته : steffen weber’s

لیست کتابهایی که در این مجموعه به همراه سر فصلهای هر کتاب به قرار زیر می باشدnanotubes & nanocones

capped {5,5} tube – capped {5,5} tube – capped {9,0} tube – capped {9,0} tube -inside capped {9,0} tube – bucky-ball (c60) – {10,0} nanotube – {10,10} nanotube-{10,0} graphene sheet – {10,10} graphene sheet – {14,5} bn-nanotube – {14,5} bn-sheet -inside {14,5} nanotube – mwcnt – {7,0} nanotube bundle – {7,3} nanotube bundle -inside {5,3} nanotube – 60° – nanocone – 60° -nanocone sheet – 120° – nanocone -120° – nanocone sheet – 180° – nanocone – 180° – nanocone sheet- 240° – nanocone -240° – nanocone sheet -300° – nanocone stack – nanocone stereo pair – nanotube stereo pair


fullerenes


c20 (c20ih) – c30 (c30-1) – c40 (no.1-d5d) – c50 (no.1-d5h) – c60 (buckyball) – c60 (5-fold axis) – c60 (6-fold axis) – c70 (c70-d5h) – c80 (no.1-d5d) – c86 (no.1-c1) – c90 (no.1-d5h) – c100 (no.1-d5d) – c180 – c240 – c260 – c320 – c500 – c720 – c60 stereo pair – c180


crystal forms


amarillite- apophillite – argentite- augelite – bandylite- benitoite-beryll- beryllonite – borax – brandtite – braunite – breithauptite – caledonite – chlorapatite – copper – orundum – cosalite – descloizite – dioptase – eglestonite – ferrinatrite – ferrocolumbite – fuloppite – gerhardtite – gersdorffite – greenockite – hedyphane – hemimorph – hemimorphite – hutchinsonite – krennerite – langbeinite – montroydite – paracoquimbite – phosphophyllite – phosphoferrite – quartz – rutile – sal-ammoniac– topaz – zirkoncrystal structures

w (elements, tungsten) – cu (elements, copper) – mg (elements, magnesium) – c (elements, diamond) – c (elements, graphite) – p (elements, phosphorous-white) – as (elements, arsenic-grey) -α-s8 (elements, sulphur) – se (elements, selenium-grey) – α-po (elements, polonium) – i2 (elements, iodine) – nacl (ab, halite) – cscl (ab) – zns (ab, sphalerite) – zns (ab, wurtzite) – nias (ab) – α-bn (ab) – pbo (ab, pbo-red) – pts (ab) – caf2 (ab2 , fluorite) – tio2 (ab2 , rutile) – cdcl2 (ab2) – cdi2 (ab2) – sio2 (ab2 , quartz) – sio2 (ab2 , cristobalite) – sio2 (ab2 , tridymite) – mgcu2 (ab2)-alb2 (ab2) – cu2o (ab2) – mos2 (ab2) – fes2 (ab2 , pyrite) – reo3 (ab3) – vf3 (ab3) – mocl3 (ab3) – crcl3 (ab3) – zri3 (ab3) – cu3au (ab3) – al2o3 (a2b3, corundum) – mgal2o3 (a3b4, spinel) – olivine (others, mg2sio4) – granate (others, pyrope mg3al2si3o12) – tiobr (others)- perovskite (others, catio3) – ilmenite (others, fetio3) – calcite (others, caco3) – aragonite (others, caco3)

نحوه خريد چهار کتابچه ي کريستالوگرافي :
لطفاً براي خريد چهار کتابچه ي کريستالوگرافي بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 9800 تومان
خريد چهار کتابچه ی کریستالوگرافی

ادامه مطلب خريد اينترنتي چهار کتابچه ی کریستالوگرافی

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به بزرگترین فروشگاه اینترنتی می باشد